Megan PietrzakDec-2016Gabby, Dakota HS - 2016 Senior PhotosHessell Feb 2017